پروتئین

پروتئین کلمه ای یونانی، که در معنای لغوی به منظور ``داشتن مقام اول`` است.  پروتئین از توالی زنجیره‌ای آمینو اسیدها شکل می گیرد که توسط  ژن مشخص می شود. که تعداد این آمینو اسیدها متغیر است و طبق نوع و محل حضورشان در بدن، عملکرد شان نیز متفاوت است. 
 پروتئین نقش مهمی در بدن ما دارد و دارای ساختار پیچیده ای است.  فعالیت سلول ، اندام های بدن و بافت‌ها، ماهیچه‌ها، استخوان و پوست برای رشد و اصلاح خود به پروتئین نیاز دارند. می توان گفت که  یک انتقال دهنده‌ی عصبی نیز شامل می شود، به طور مثال حامل اکسیژن خون، هموگلوبین است، که در آن پروتئین وجود دارد.

« انواع پروتئین خوراکی از نظر آمینواسید »

•پروتئین کامل
در این غذاها، تمام آمینواسیدهای ضروری وجود دارد. معمولا در غذایی مثل گوشت قرمز و سفید، لبنیات و تخم مرغ یافت می شود.
•پروتئین ناقص
در این پروتئین تعادل وجود ندارد چون در غذاها حداقل یک آمینواسید پیدا می شود. غذاهای گیاهی مانند نخود فرنگی و غلات‌ها پروتئین ناقصی دارند. 
•پروتئین مکمل
این نوع پروتئین ترکیبی از پروتئین کامل و پروتئین ناقص است که شامل دو یا چند آمینواسید به وجود آمده می شود. نان با کره بادام زمینی نمونه ای از این ترکیب است.

« انواع پروتئین »

1.    آنتی بادی‌ها
2.    آنزیم ها
3.    پروتئین‌های هورمونی
4.    پروتئین‌های انقباضی
5.    پروتئین‌های ساختاری

پروتئین‌ها در بدن ما نقش اساسی دارند که با مطالعه در این سایت اطلاعات و آگاهی شما بیشتر شده و راحت تر می توانید آن را برای بدن خودت فراهم کنید تا دچار مشکل نشوید.